Không đăng nhập được phần mềm KBiVMS do sai mật khẩu và tài khoản?

phần mềm KBiVMS

Hỏi : Không đăng nhập được phần mềm KBiVMS do sai mật khẩu và tài khoản?

Trả lời : Chọn forgot password?
Sau đó trả lời câu hỏi mà bạn đã tạo khi cài đặt phần mềm.
Trường hợp không còn bất cứ một thông tin nào để khôi phục chỉ có cách xóa phần mềm và cài lại (lưu ý sẽ mất dữ liệu cũ khi cài lại do chưa thực hiện thao tác export).

0934167456