Làm sao sử dụng tên miền KBDDNS?

Tên miền KBDDNS

Hỏi: Làm sao sử dụng tên miền KBDDNS?

Đáp: Để sử dụng tên miền KBDDNS chúng thực hiện như sau :
B1. Truy cập vào đường dẫn KBDDNS.COM
B2. Đăng ký tài khoản.
B3. Đặt tên miền.
B4. Truy cập vào thiết bị cần gán tên miền: Vào cài đặt mạng, mục DDNS. Chọn DyndnsDDNS.
B5. Nhập thông tin gồm có: địa chỉ (nhập KBDDNS.COM), tên miền, email, mật khẩu.
B6. Thông tên miền qua modem.

0934167456