Tính năng Bảo vệ camera của KBONE là gì?

Tính năng bảo vệ

Hỏi: Tính năng Bảo vệ camera của KBONE là gì?

Đáp: Bảo vệ camera của KBONE là tính năng ẩn camera đi khi không cần dùng đến. Lúc ẩn camera tạm ngưng hoạt động ghi hình và thu âm.

0934167456